Ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile

Societățile care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică și termică și unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% fonduri de cofinanțare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schemă se aplică până la 31.12.2020.

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderi, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în Statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare Diviziunii 35: „Producţia și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din codurile CAEN și unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Prin sprijinul acordat se finanțează următoarele tipuri de investiții:

  • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz;
  • realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.

Prezenta schemă de ajutor de stat a fost elaborată în conformitate cu Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările comunitare și naționale, precum și ale strategiilor și politicilor naționale.

În prezent, producția totală de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potențialul tehnic rămas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proporții: biomasă și biogaz-47%, energie solară- 19%, energie eoliană- 19%, energie hidroelectrică-14%, energie geotermală- 2%.

Pe de altă parte, investițiile în cogenerare de înaltă eficiență vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de stat, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de joi.

Susținerea se adresează întreprinderilor mari, mijlocii și mici (inclusiv microîntreprinderi), pentru capacitățile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni:

  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 Mwe) pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor;
  • Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regională și 15% reprezintă fonduri de cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management a Programului Operațional Infrastructură Mare.

Ajutorul se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile, suma  maximă care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane de euro.

Potențialii beneficiari sunt societățile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4000-5000 h/an și care necesită simultan și o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicațiilor de finanțare.

Investiția/investițiile din cadrul proiectului nu trebuie să mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).

Costurile eligibile sunt:

  • costurile suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică sau de energie termică de aceeași capacitate;
  • costurile suplimentare de investiții pentru modernizarea în vederea obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă atinge deja pragul de înaltă  eficiență.

Numărul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi.

Schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltare durabilă și, totodată, la atingerea obiectivelor Uniunii de creștere cu 20% a eficienței energetice până în 2020 și a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european și a Consiliului de a se economisi cel puțin 20% din consumul de energie primară la nivelul Uniunii.

Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la economii în consumul de combustibili/energie primară prin procese de cogeenrare de înaltă eficiență și evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Prin realizarea acestor proiecte de urmărește creșterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate în cogenerare.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul „Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, obiectivul Specific 6.4 – Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.