Dezbatere publică: Rapoarte speciale Avocatul Poporului privind drepturile anumitor categorii sociale

Avocatul Poporului a lansat spre dezbatere un Raport special privind respectarea drepturilor veteranilor, veteranilor de război, invalizilor de război, orfanilor de război, văduvelor de război, văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război și prizonierilor de război, care va fi înaintat Președinților celor două Camere ale Parlamentului și Prim-Ministrului României.

Deși după 1989, legiuitorul s-a preocupat de reglementarea unor norme referitoare la reparațiile pentru suferinţele acestei categorii deosebite de persoane vulnerabile – veteranii de război, invalizii de război, orfanii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război și prizonierii de război -, există în continuare diferențieri majore în ceea ce privește drepturile acestor persoane față de alte categorii, spre exemplu, față de foștii luptători împotriva comunismului din decembrie 1989.

Relevante în protecția socială a veteranilor, veteranilor de război, invalizilor, orfanilor, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război sunt prevederile Legii nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., actualizată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.

Este de remarcat că, deși, prin mai multe legi speciale, s-a stabilit o serie de drepturi pentru veteranii de război, invalizii de război, orfanii de război, văduvele de război, văduvele veteranilor de război și prizonierii de război, în decursul timpului aceste drepturi au fost condiționate, diminuate sau anulate, prin diverse acte normative. De exemplu, veteranii de război şi văduvele de război beneficiază şi de asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, însă, în practică, această reglementare nu are aplicabilitate având în vedere sistemul medical românesc care funcționează într-un mod defectuos.

 Totodată, prin unele acte normative, în special din ultimii ani, unele dintre aceste nedreptăți ori „amputări” au fost înlăturate, parțial sau chiar total, iar indemnizațiile au fost majorate, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2018.

Având în vedere cele constatate de Avocatul Poporului, apreciem că este oportun ca legiuitorul să aibă în vedere crearea unui cadru legislativ adecvat menit să asigure respectarea efectivă a drepturilor şi a libertăţilor prevăzute în Constituţia României, deciziile Curții Constituționale și documentele internaționale pentru această categorie de persoane.

Considerăm că este necesar să existe o legislaţie clară (inclusiv   printr-o Ordonanță de urgență a Guvernului), precisă, adecvată, proporţională, privind indemnizațiile veteranilor de război, invalizilor de război, orfanilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război care să nu dea naştere la interpretări şi aplicări diferite în practică. Parlamentul și Guvernul sunt în măsură să opteze pentru adoptarea oricărei soluţii legislative care să poată evita orice situație neclară ori care presupune interpretare nedreaptă și aplicare neuniformă.

Apreciem că trebuie eliminate diferențierile care există între veteranii de război, veterani și foștii luptători împotriva comuniștilor, sens în care este oportună emiterea unei ordonanțe de urgență de modificare a art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, în sensul actualizării indemnizațiilor cuvenite persoanelor direct vizate de Legea nr. 49/1991 la nivelul celor acordate beneficiarilor OUG 82/2006.

Totodată, trebuie să existe o reglementare juridică a statului orfanilor de război și opinăm că sunt necesare:

 1. modificarea art. 16 lit. a) din Legea 44/1994 pentru ca toți veteranii de război, invalizii de război și văduvele de război să beneficieze de bilete de călătorie gratuită C.F.R la clasa I, la fel ca și luptătorii din Revoluția din Decembrie 1989, deținuții politici și cei deportați;
 2. completarea art. 33 și a art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în sensul analizării cu prioritate a cererilor formulate de beneficiarii Legii nr. 44/1994 și a soluționării cu prioritate a dosarelor în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994.
 3. acordarea unei indemnizaţii lunare reparatorii în cuantum egal cu cea acordată luptătorilor din Revoluția din Decembrie 1989;
 4. accesul gratuit la toate medicamentele, prin medicul de familie;
 5. scutirea de la plata tuturor taxelor şi impozitelor locale.

Raport special privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

În același timp, este supus dezbaterii și Raportul special privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate din motive politice de către dictatura instaurată în România în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, care, de asemenea, va fi înaintat Președinților celor două Camere ale Parlamentului și Prim-Ministrului României.

Prin acest Raport special, Avocatul Poporului îşi propune, pe de o parte, să aducă în atenţia societăţii dificultăţile pe care le întâmpină persoanele care au fost persecutate din motive politice şi urmaşii acestora, iar pe de altă parte, să contribuie, prin recomandările propuse, la crearea unui cadru legislativ şi administrativ coerent, menit să asigure respectarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Constituţia României.

Totodată, se prezintă, în sinteză şi doar cu titlu de exemplu, suferinţele sociale, morale şi materiale ale unor persoane ca urmare a persecuţiilor politice la care au fost supuse de către regimul comunist. Pentru a reda cât mai clar suferinţele foştilor deţinuţi politici, au fost realizate mai multe interviuri cu unii dintre supravieţuitorii terorii comuniste, interviuri care au fost incluse în primul capitol, alături de prezentarea unor personalităţi care, la momentul redactării Raportului special, nu mai erau în viaţă.

Raportul special are scopul de a evidenţia lacunele legislative create în urma declarării ca neconstituţionale a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a), teza întâi, din Legea nr. 221/2009.

Deși în principiu, prin Decretul-lege nr. 118/1990 sunt consacrate drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive politice, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, din păcate, sunt o mulțime de exemple, care limitează, condiționează sau desființează practic aceste drepturi recunoscute de drept prin lege/legile speciale (legi, ordonanțe ale Guvernului, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor etc.).

Ținând seama de Deciziile Curții Constituționale nr. 1354/2010, nr. 1358/2010 și nr. 1360/2010, în care instanța de contencios constituțional a identificat și declarat neconstituționale norme care consacrau dreptul la despăgubiri morale pentru suferințele îndurate de persoanele persecutate politic, apreciem că un cadru legislativ unic sau, cel puțin, o reglementare unitară, clară, precisă, adecvată, proporţională și nediscriminatorie constituie situația ideală a restabilirii unei echităţi de natură morală şi materială atât pentru cei care şi-au sacrificat viaţa în închisorile şi lagărele comuniste pentru apărarea libertăţii, demnităţii şi credinţei poporului roman, cât și pentru cei care au fost persecutați sub altă formă de regimul politic comunist. În acest fel s-ar evita orice interpretare eronată, incorectă sau nedreaptă referitoare la drepturile care se cuvin persoanelor persecutate politic de regimul comunist.

Până la adoptarea unui act normativ unic sau a unei legislații unitare care să stabilească drepturi asemănătoare pentru toate categoriile de persoane persecutate de regimul politic comunist, propunem următoarele modificări şi completări ale unor acte normative în vigoare:

 1. Legiferarea unor dispoziţii care să înlocuiască prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009, declarate neconstituţionale, cu respectarea îndrumărilor Curții Constituționale;
 2.   Stabilirea unui nou termen în care beneficiarii să aibă posibilitatea de a solicita instanţei de judecată acordarea drepturilor de la data intrării în vigoare a noilor modificări;
 3.    Persoanele persecutate politic de regimurile totalitare să beneficieze de un bilet gratuit pe an, pentru tratament, fără ca acest drept să fie supus altor condiţionări;
 4. Acordarea asistenţei medicale şi a medicamentelor, în mod gratuit şi prioritar, atât în ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor și modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, în sensul recunoaşterii asistenţei medicale şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor, aşa cum prevede art.8 alin.(2) lit. a) din Decretul-Lege nr. 118 din 30 martie 1990;
 5. Revizuirea legislaţiei în ceea ce priveşte scutirea şi a acestei categorii de la plata tuturor impozitelor şi taxelor locale;
 6. Emiterea unei ordonanţe de urgenţă de modificare a Decretului-lege nr. 118/2018, în sensul actualizării indemnizaţiilor cuvenite persoanelor vizate de decret la nivelul celor acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 și a acordării unor indemnizaţii descendenților de gradul I ai persoanelor care fac obiectul Decretului-lege nr. 118/2018, la fel ca și în cazul celor vizați de Legea nr. 341/2004;
 7. La stabilirea bazei de calcul a drepturilor de care beneficiază refugiaţii de dincolo de Prut şi Nistru, să fie avută în vedere realitatea istorică şi juridică care privește această categorie de beneficiari, începând cu data de 23 august 1944 și până în 1953.
 8. Emiterea unei act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 republicată, în sensul înființării în cadrul acestuia a două structuri distincte pentru categoriile de persoane vizate de hotărârea de guvern amintită;
 9. Completarea art. 33 și a art. 34 din Legea nr. 165/2013 în sensul analizării cu prioritate a cererilor sau dosarelor formulate de beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990 și Legii nr. 221/2009;

În plus, faţă de cazurile supuse atenției instituției Avocatul Poporului, acesta va analiza posibilitatea promovării unui recurs în interesul legii în scopul unificării practicii instanţelor de judecată, în cazul în care, unele dintre acestea decid, în mod expres, în conţinutul hotărârilor pronunţate, neretroactivitatea scutirilor de la plata taxelor şi impozitelor prevăzute de Codul Fiscal, stabilite în sarcina beneficiarilor.

 

Noni-Emil IORDACHE,

consilier Instituția Avocatul Poporului

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.