Măsuri decise de guvernul Tudose în sedința din 18 august 2017

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect de lege de modificare și completare a unor acte normative din domeniul penal, destinat transpunerii unor prevederi din două directive ale Uniunii Europene. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Proiectul de lege are în vedere exclusiv transpunerea unor prevederi din două directive ale Uniunii Europene: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Intervențiile legislative cuprinse în proiect au în vedere instituția confiscării extinse, contestarea măsurii de siguranță a confiscării speciale ori a confiscării extinse, reglementarea compunerii completului care va judeca contestațiile prevăzute de art. 2501 alin.(1) și respectiv art. 4252 din Codul de Procedură Penală împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia și, respectiv, împotriva hotărârii prin care instanța de apel dispune măsura de siguranță a confiscării speciale ori a confiscării extinse direct în apel. De asemenea, se reglementează, în mod expres, obligația de a informa persoana condamnată definitiv în lipsă, odată cu înmânarea mandatului de executare a pedepsei, cu privire la dreptul de a solicita redeschiderea procesului penal. De asemenea, proiectul introduce prevederi referitoare la funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

În privinţa instituţiei confiscării extinse, proiectul transpune unele prevederi ale Directivei 2014/42/UE.  Astfel, confiscarea extinsă poate fi aplicată atunci când pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de patru ani sau mai mare.

O altă condiţionalitate este ca fapta la care a fost condamnată persoana să fie susceptibilă să îi procure un folos material şi dacă instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. În acest caz, convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei. În proiectul textului de lege, confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței.

Totodată, sunt incluse și prevederi referitoare la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). În acest sens, se stabilește responsabilitatea ANABI de a transmite judecătorului delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la alte autorități competente cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranță.

Modificări privind înmatricularea vehiculelor utilizate pe drumurile publice

Tot astăzi, Guvernul a aprobat  Ordonanța pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Prin ordonanța aprobată astăzi se introduce conceptul de suspendare a înmatriculării, ce vizează strict o operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public și nu vizează anularea înmatriculării. În context, vehiculul va figura în continuare înmatriculat pe numele proprietarului/deținătorului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate (care va cuprinde, totuși, o mențiune de suspendare a înmatriculării).

Operațiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local. Suspendarea înmatriculării nu conduce la suspendarea plății impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport.

Situaţiile în care se propune producerea suspendării de drept a înmatriculării sunt următoarele:

  • noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
  • expirarea / anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.

Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit căruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare. Totodată, se propune ca autoritatea competentă de înmatriculare să facă menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Alte modificări prevăzute de ordonanță sunt:

  • Se instituie reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din ţară sau din celelalte state membre, precum şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz. În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere.
  • Se stabilește dreptul de acces al Poliției Rutiere la Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia.
  • Se autorizează Direcţia Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații.

Fructe, legume, lapte, produse lactate și de panificație, în noul Program pentru şcoli

În ședința de astăzi,  a fost aprobat și  actul normativ ce  prevede crearea cadrului legislativ național pentru implementarea componentelor și obiectivelor Programului  pentru școli în România, care va fi pus în aplicare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, printr-o hotărâre de guvern, se vor stabili măsurile necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României care va asigura şi distribuţia produselor de panificaţie.

Acest program urmărește crearea de obiceiuri alimentare sănătoase de la o vârstă fragedă, (prin componenta de educație pentru sănătate obligatorie a acestui program), precum și creșterea consumului de produse locale.

Finanțarea Programului pentru școli al României va fi asigurată de la bugetul de stat,  prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, şi din fonduri externe nerambursabile. Bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în fiecare an şcolar se va stabili anual prin Hotărâre de Guvern.

Din punct de vedere legislativ, ordonanța de urgență aprobată astăzi stipulează că, la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, vor fi abrogate OUG nr.96/2002 și OUG nr. 24/2010. Mai mult, acordurile-cadru/contractele de achiziție publică încheiate pentru aplicarea prevederilor OUG nr.96/2002 și OUG 24/2010, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Programul pentru școli unifică și continuă Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi Programul “Lapte și corn” (implementate la nivel național), în conformitate cu regulamentele europene începând cu anul şcolar 2017-2018, asigurând astfel participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, ce se va derula în perioada 2017-2023, potrivit unei ordonanțe aprobate astăzi de Guvern.

Conform legislaţiei europene, Programul pentru şcoli are două componente:

  • distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf;
  • măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor.

Programul pentru școli al Uniunii Europene se va derula începând cu anul școlar 2017-2018 ca urmare a adoptării Regulamentului (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016.

În prezent, elevii și preșcolarii primesc fructe și/sau legume, produse lactate și de panificație în baza Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (OUG nr. 24/2010) și a Programului “Lapte și corn” (OUG nr.96/2002).

Materiale de construcții pentru familiile din Bistrița-Năsăud ale căror locuințe au fost afectate de fenomene hidrometeorologice în anul 2017

Nu în ultimul rând, Executivul a alocat, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi, ajutoare umanitare în valoare de 318.300 de lei, constând în materiale de construcții şi reparat case, pentru familiile din județul Bistriţa-Năsăud ale căror locuințe au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice produse anul acesta.

Materialele de construcții (27.495 kg tablă zincată, 28.621 bucăți țigle, 84,5 m.c. cherestea rășinoase şi 3 m.c. B.C.A.) vor fi scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru 142 de locuinţe situate în comunele Budacu de Jos, Dumitriţa, Lechinţa, Merişelu, Prundu Bîrgăului şi Tiha Bîrgăului din județul Bistriţa-Năsăud, în vederea reconstrucției acoperişurilor de locuinţe distruse de fenomenele hidrometeorologice.

Transportul materialelor de construcții până la locul de destinație indicat de Instituția Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud se efectuează cu mijloace de transport ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Finanţarea reîntregirii stocurilor rezervă de stat pentru produsul B.C.A. se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate,  înfiinţată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Pentru produsele tablă zincată, țigle şi cherestea rășinoase nu este necesară reîntregirea acestora, întrucât sunt scoase din Nomenclator.

 

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 18 august 2017

I.    PROIECTE DE LEGI
1.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene
2.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016

II.    ORDONANȚE
1.  ORDONANȚĂ pentru aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
2.  ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
3.  ORDONANŢĂ pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

III.    HOTĂRÂRI
1.  HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017
2.  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud
3.  HOTĂRÂRE privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
4.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
5.  HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, şi radierea unei părţi a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor-Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării
7.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1049, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti
8.  HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
9.  HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului
10.  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

IV.    MEMORANDUMURI
1.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui Protocol privind amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României
3.  MEMORANDUM referitor la continuarea sprijinului financiar acordat domnului prof. dr.Emil Constantinescu, Preşedintele României în perioada 1996-2000, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activitatea internaţională pe care o desfăşoară în beneficiul învăţământului superior românesc
4.  MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului din România şi Ministerul Turismului din Republica Arabă Egipt
5.  MEMORANDUM cu tema: Întărirea capacităţii la nivel central, regional şi local în vederea pregătirii şi implementării conceptului/proiectului de dezvoltare teritorială inteligentă „Laser Valley-Land of Lights”, precum şi în vederea utilizării sinergice a fondurilor europene şi naţionale pentru a se asigura o intervenţie integrată asupra teritoriului şi impactului socio-economic

V.    INFORMĂRI
1.  INFORMARE privind activitatea Consiliului Economic şi Social
2.  INFORMARE cu privire la numărul de farmacii autorizate
VI. PUNCTE DE VEDERE
1.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate, inițiată de domnul deputat Silviu Vexler – Minorități Naționale (Bp. 252/2017)
2.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă (Bp. 193/2017)
3.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi PNL Victor Paul Dobre, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Daniel Olteanu, Ovidiu Raeţchi, Laurenţiu-Dan Leoreanu şi Daniel Gheorghe (Plx. 131/2017, Bp. 165/2017)
4.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietatea personală, iniţiată de domnul senator PMP Gabi Ionașcu împreună cu un grup de parlamentari PMP (Bp. 103/2017, L 145/2017)
5.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Bp. 102/2017 L 140/2017)
6.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de senatori PNL (Bp. 184/2017)
7.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de senatori PNL (Bp. 183/2017)
8.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, iniţiată de domnul senator PSD Ștefan-Radu Oprea împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 174/2017)
9.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (10) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de deputați PSD (Bp. 139/2017)
10.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Sorin Ilieșiu (Bp. 113/2015, Plx. 617/2015)
11.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş „Autostrada Unirii”, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă şi un grup de parlamentari PNL, PSD, PMP, UDMR, Minorităţi Naţionale (Bp. 197/2017)

 

”Surprize” de sezon din partea guvernanților

Mihai Tudose:  Înainte de a intra în ordinea de zi, transmit și pe această cale un mesaj de solidaritate cu Spania și de compasiune pentru cei decedați. Ministerul Afacerilor Externe, o să vă rog frumos,  domnule ministru, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să ţineţi aproape de românii răniţi. Poate trebuie aduşi acasă, poate sunt trataţi mai bine aici, poate, nu ştiu. Doi, că tot vorbeam de străinătate, doamna ministru Carmen Dan, cu paşapoartele ce se întâmplă, de fapt?
Carmen Dan: Domnule prim-ministru, situaţia de la Serviciile de paşapoarte este o situaţie care apare în această perioadă, două, trei luni, în fiecare an, datorită supraaglomerării infrastructurii, pe fondul deficitului de personal despre care ştim cu toţii că îl avem la nivelul ministerului. În prezent, această situaţie este în curs de rezolvare. Au fost create, în această perioadă, inclusiv în zilele libere, vorbesc de 14 şi 15 august, mari aglomerări în special în Bucureşti, pentru că există această perioadă de vârf. Ne confruntăm cu un fenomen însă: cetăţenii aleg să meargă la sediul din Pipera, în detrimentul celorlalte servicii care sunt operaţionale la nivelul municipiului Bucureşti. Vă pot da un exemplu în acest sens. În data de 16 august, la sediul din Pipera, erau depuse, la ora 15:30, aproape 500 de cereri, în timp ce, la sediul din Piaţa Amzei, erau doar zece persoane. Acesta a fost motivul care m-a determinat să trimit acolo să stea în permanenţă un subsecretar de stat, pentru a coordona activităţile şi a lua măsurile necesare pentru rezolvarea situaţiei. Fiind o situaţie de urgenţă, s-a decis ca oamenii care aşteptau în sediul de la Pipera să fie îndrumaţi şi către celelalte sedii, unde era mult mai liber.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor am pus la dispoziţie şi mijloace de transport. Soluţia a fost eficientă pe moment, timpul de aşteptare a scăzut considerabil. Totuşi, vorbim de o soluţie temporară, o soluţie pe situaţie de urgenţă. Pentru a rezolva problema, am decis ca paşapoartele temporare să fie eliberate şi la sediul din Pipera. Până în acel moment paşapoartele temporare, pentru că necesită o infrastructură specială, erau eliberate doar la sediul din Pipera.
Acum, am găsit sprijin la Imprimeria Naţională, care ne-au pus la dispoziţie o altă imprimantă similară celei din Pipera şi, de ieri, putem elibera paşapoarte simple temporare şi la sediul din Piaţa Amzei. Am luat această măsură pentru că, în urma unei analize, am constatat că principala cauză a aglomeraţiei este dată tocmai de cei care doreau eliberarea de paşapoarte simple temporare. Dintre cele 500 de cereri de care vă vorbeam că erau în lucru, peste 200 erau pentru eliberarea paşapoartelor temporare.
Vă asigur că în toată această perioadă s-a lucrat la capacitate maximă. Vă pot spune că în data de 16 august au fost primite 1.200 de cereri şi au fost eliberate peste 1.700 de paşapoarte. Media unei zile obişnuite la nivelul municipiului Bucureşti este undeva la 800 de cereri, media pe zi la nivel naţional este de aproximativ 12.000 de cereri de eliberare paşapoarte.
Sunt în asentimentul colegilor de la Prefectura Bucureşti să vă spun că problemele de la nivelul Capitalei şi al judeţului Ilfov vor fi rezolvate o dată cu operaţionalizarea noului sediu, într-un centru comercial din Capitală. Prefectul m-a asigurat că de luni, 21 august, acest centru va fi operaţional şi oamenii pot veni să depună documente acolo.
De asemenea, am solicitat o analiză şi la nivelul naţional în privinţa sediilor şi a personalului pentru a dispune măsurile necesare în toată ţara. Vorbim de o analiză care s-a solicitat pentru că am avut nevoie şi am considerat că directorul general de la Direcţia Paşapoarte trebuie să îşi actualizeze această situaţie, în aşa fel încât să putem interveni punctual, cu suplimentare de personal, dar şi cu lărgire infrastructură, pentru că trebuie să identificăm sedii pentru a lărgi această capacitate.
În perioada următoare, în ceea ce priveşte cetăţenii din străinătate care vin în România în această perioadă, intenţionăm să demarăm o campanie în comunităţile de români din afara ţării, sens în care solicităm şi sprijinul Ministerului de Externe. Noi am făcut cunoscut că cetăţenii aflaţi în afară pot să se adreseze şi să depună documente şi la consulate, dar dacă ei nu vin la consulate să îşi facă paşapoarte, propunerea noastră este să mergem noi către ei. Astfel vrem să mai reducem din presiunea depusă pe serviciile de eliberare din ţară.
Mai mult decât atât, la nivel legislativ vrem să prelungim valabilitatea paşaportului simplu electronic, să creştem perioada de valabilitate de la cinci ani la zece ani, cât este în prezent, pentru cei care solicită eliberare de paşaport în vârstă de peste 25 de ani.
Mihai Tudose: Mulţumesc, doamna ministru. Înţeleg că, până la urmă, e vorba şi de o lipsă de informare a cetăţenilor că pot să îşi facă paşapoartele în mai multe locuri din Bucureşti, nu numai în Pipera.
Carmen Dan: Avem în acest moment patru centre în Bucureşti şi sediul de la Pipera.
Mihai Tudose: Poate insistaţi un pic, cu ajutorul presei, să ştie toată lumea că mai sunt şi alte locuri.
Carmen Dan: Am rugat în acest sens să mă sprijine presa.
Mihai Tudose: Mulţumesc frumos.
Carmen Dan: Mulţumesc şi eu.

Mihai Tudose: Este păcat, sunt veşti bune pentru România, creştere economică solidă, cea mai mare, suntem la jumătatea anului premianţii Europei, şi avem cozi la paşapoarte. Dar fiindcă tot vorbim de cifre extraordinare pentru România, avem şi cifre proaste. Domnule ministru Cuc, acum trei săptămâni v-am întrebat de ce i-aţi prelungit mandatul cu patru luni celui de la Tarom şi mi-aţi spus că vă asumaţi, ca veţi încredere în el şi că ştie ce are de făcut. Aşa este?
Răzvan Cuc: Da, domnule prim-ministru, aşa este.
Mihai Tudose: Mulţumesc. Păi, eu să înţeleg că aveţi încredere îl el şi împreună formaţi o echipă care vă asumaţi ce-i acolo, 104 milioane pierdere după şase luni? CFR Marfă pierdere, CFR Călători, pierdere. Înţeleg că e o echipă foarte bună, dar nu mergeți în direcţia care trebuie.
Răzvan Cuc: Bun, la …
Mihai Tudose: Nu ştiu ce vedeţi bun în asta.
Răzvan Cuc: Nu, vroiam să vă răspund la …
Mihai Tudose: Dumneavoastră ştiţi că cei care au fost desemnaţi de dumneavoastră în urma discuţiilor de acum două luni, o lună jumătate, la minister, ca responsabil din partea ministerului pe diverse tronsoane de autostrăzi să se ducă acolo. N-a fost niciunul.
Răzvan Cuc: Domnule prim-ministru, eu vă spun că personal m-am deplasat pe şantier …
Mihai Tudose: Nu, nu. Eu nu spun de dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost, dar n-aţi fost prin toate, dar trebuia ca nişte oameni din minister să se ducă pe acolo. N-a fost niciunul.
Răzvan Cucu: O să analizez situaţia şi o să iau măsurile care se impun. Eu discut cu directorul de la companie aici şi dânsul m-a informat că în permanenţă s-a aflat un reprezentant fie de la DRDP …
Mihai Tudose: V-a informat prost, că noi am verificat acolo dacă a fost cineva. N-a fost nimeni. În ultima săptămână cu asta s-au ocupat nişte oameni din clădirea asta şi au constatat că n-a fost nimeni nicăieri, niciodată. Înţeleg că e cald, că sunt vacanţe.
Răzvan Cuc: Săptămâna trecută chiar eu am fost pe şantierele de autostrăzi.
Mihai Tudose: Am înţeles. Poate vă duceţi şi pe la Tarom, domnule ministru.
Răzvan Cuc: Da, referitor la Tarom, dacă-mi daţi voie o secundă, aş vrea să fac următoarele menţiuni: într-adevăr, pierderile de la TAROM sunt cele de care aţi amintit, dar trebuie să ţinem cont de următorul fapt, că Tarom a operat până în luna iunie cu două aeronave în minus, ceea ce a redus capacitatea de zbor şi totodată în urma unor decizii comerciale care au fost luate în 2016, anumite rute au fost anulate, rute care în momentul de faţă se reiau şi datorită capacităţilor noi de zbor. Au avut şi diverse probleme tehnice la aeronave care practic au redus numărul de aeronave, lucruri pe care încercăm să le remediem, ştiţi foarte bine că s-a lansat procedura de achiziţie pentru trei avioane de lung curier, tocmai pentru a veni şi a preîntâmpina aceste pierderi, a creşte profitul companiei şi nu se vor opri lucrurile aici, pe care şi le-a propus actualul management al companiei, va urma şi o serie de evaluări ale personalului de la TAROM şi bineînţeles şi disponibilizările care se impun în perioada următoare.
Mihai Tudose: Domnule, daţi-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce-mi spuneţi pe tema aceasta. Asta-i opinia mea. Adică după ce avem pierderea asta, după ce mai luăm avioane, ultimul punct pe care îl aveţi în vedere este să faceţi o analiză a funcţionării, a eficienţei? Cu aceasta trebuia să începeţi, domnule ministru.
Răzvan Cuc: Vă amintesc că managementul de la TAROM, noul management s-a instalat în luna februarie a acestui an.
Mihai Tudose: Poftim?
Răzvan Cuc: Noul management al companiei s-a instalat în luna februarie… Până în luna iunie…
Mihai Tudose: Am înţeles, şi aţi prelungit dvs… Vreţi să o luăm detaşat, defalcat pe luni?
Răzvan Cuc: Nu, dar vă amintesc…
Mihai Tudose: Mulţumesc. Vom avea şi o altă discuţie personală pe tema aceasta, poate şi cu domnii manageri de acolo, pentru că dumnealui şi-a luat leafa în fiecare lună, nu? Şi-a luat-o, nu?
Răzvan Cuc: Şi am reuşit în trei luni de zile să…
Mihai Tudose: Şi noi toţi aceștia din sală trebuie să plătim 104 milioane pierderea de la TAROM! Pe leafa lui! În regulă! Domnul ministru Pop, cum stăm cu manualele?
Liviu Pop: Lucrăm la soluţii în /…/ răspuns, dar săptămâna viitoare fac informarea în guvern, va trebui să luăm nişte decizii şi la nivel de minister, pentru că sunt părtaş la neregulile din licitaţii.
Mihai Tudose: Mai pe româneşte?
Liviu Pop: Mai pe româneşte, toate manualele, cu excepţia clasei a V-a sunt deja în şcoli. La clasa a V-a, pentru primele două luni de zile avem soluţie de rezervă cu îndrumarele pentru fiecare elev, în aşa fel încât odată cu finalizarea contestaţiilor pe care editurile le-au făcut, să integrăm manualele în timpul anului şcolar, dar în 11 septembrie toţi elevii vor avea îndrumătorul, profesorii vor fi formaţi în aşa fel încât să poată desfăşura normal ora.
Mihai Tudose: Mulţumesc. Dar este așa deosebit la manualele de clasele a  V-a, au coperţile mai groase sau ce?
Liviu Pop: Nu, lucrurile sunt în felul următor: anul trecut în noiembrie trebuia finalizate programele şcolare pentru clasa a V-a, guvernul tehnocrat nu le-a făcut, le-a prelungit până în martie anul acesta, iar în martie, când puteam lua o decizie de rezolvare a problemei, nu am luat decizia din cauza unei dezinformări din Ministerul Educaţiei, lucru pe care o să-l finalizăm săptămâna viitoare prin eliminarea acelor persoane care au dus la o decizie proastă din partea ministerului…
Mihai Tudose: Păi poate îi duceţi la TAROM şi îi angajaţi acolo. Pentru că sunt performanţi.
Liviu Pop: Nu ştiu, asta decideţi dvs, că e persoană cu demnitate acolo.
Mihai Tudose: La CFR, la chestii din astea…
Liviu Pop: Să sperăm că nu.
Mihai Tudose: Felicitări, domnul ministru de Finanţe, pentru activitatea ANAF în ultima lună. Este prima dată când şi-au îndeplinit planul, au făcut şi depășire de plan, deci se poate. Chiar se poate, nu?
Ionuţ Mişa: Vă mulţumim, domnule prim-ministru, sperăm să continuăm în aceeaşi notă şi în lunile următoare.
Mihai Tudose: Mulţumesc frumos.

 

Sursa: gov.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.