Ministerul Educației introduce examenul pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ministrul Educației Remus Pricopie, a anunțat, marți, la Eforie Sud, la deschiderea Școlii de Vară pentru dascălii români din țară și de peste hotare, că începând din anul școlar 2013 – 2014 vor exista evaluări naționale și la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

Este o idee veche, nu am venit eu cu ea la Ministerul Educaţiei, este o idee pe care instituţiile specializate în ştiinţele educaţiei din ţară şi din străinătate o studiază de ani de zile, iar principalul motiv pentru care trebuie să introducem această evaluare este acela că noi, în sistemul nostru de educaţie, până la clasa a VIII-a nu avem nicio evaluare de sistem, a declarat ministrul Educației.

Potrivit rtv.net, Remus Pricopie a mai declarat că, în absenţa unor verificări şi evaluări de sistem, este imposibil să fie făcute “calibrări de sistem”, iar prin introducerea evaluărilor naţionale şi la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se poate urmări mai bine evoluția fiecărui elev.

“Acest sistem va deveni standard începând cu anul şcolar 2013/2014. Prin urmare, după câţiva ani de grădiniţă, după clasa pregătitoare, după clasa I, ajungem în clasa a II-a şi putem să vedem care este nivelul elevilor, iar informaţiile respective le putem folosi pentru a vedea unde avem vulnerabilităţi, unde sunt probleme, la nivel de şcoli, la nivel clase, chiar la nivel de elev în raport cu ceilalţi elevi”, a explicat ministrul.

Sport, cât cuprinde

„Strategia în domeniul Sportului pentru perioada 2013-2030” prevede că programele şcolare vor include educaţia fizică şi practicarea sportului la toate nivelurile învăţământului preuniversitar – Proiectul strategiei a fost lansat, miercuri, în dezbatere publică de către Ministerul Tineretului şi Sportului.

Ministerul Tineretului şi Sportului aşteaptă observaţiile referitoare la „Strategia in domeniul Sportului pentru perioada 2013 – 2030” în termen de 30 de zile de la data publicării la adresa de e-mail strategiesport@mts.ro.

Strategia prevede majorarea numarului de ore de sport in gimnaziu si liceu, la cel putin 3, si introducerea a 30 de minute de miscare si coordonare in ciclul prescolar fac parte din obiectivele ministerului. Totodată, ministerul intenţionează acordarea de recompense scolare pentru activitatea sportiva extracurriculara (recomandari, burse de studiu, tabere scolare, etc).

Publicarea „Planului strategic al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2013 – 2020” reprezintă un angajament în termeni de politică şi obiective, pe care instituţia o va urmări în anii următori. Totodată, reprezintă o direcţie substanţială şi utilă pentru liderii din întreaga administraţie sportivă activă din ţara noastră şi devine o adevărată pârghie pentru dezvoltarea viitoare a sportului şi progresul acestuia în împrejurările moderne şi complexe în care trebuie să cooperăm.
„Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune!” anticipează o eră nouă în sportul românesc, inspirată din trecutul bogat şi productiv şi va reprezenta o investiţie în viitor, va răspunde provocărilor care se ridică, va aduce o alternativă în faţa tentaţiilor societăţii moderne, va spori numărul de practicanţi şi baza de selecţie a înaltei performanţe.
Strategia Ministerului Tineretului şi Sportului 2013 – 2020 „Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune” reprezintă încercarea de a dezvolta o altă dimensiune a sportului prin programele de specialitate ale Comisiei Europene implementate în România, dimensiune care se reflectă şi este evidenţiată de Uniunea Europenă prin Tratatul de la Lisabona şi Cartea Albă a Sportului, respectiv: „planul de acţiune Pierre de Coubertin”, (planul de acţiune Pierre de Coubertin abordează aspectele sociale şi economice ale sportului, precum şi sănătatea publică, incluziunea socială, voluntariatul, relaţiile externe şi finanţarea, protejarea minorilor şi a mediului). Vom dezvolta programele educaţionale, prin creşterea ponderii activităţilor fizice în rândul copiilor şi al preşcolarilor de la o vârstă fragedă, precum şi finanţarea activităţilor sportive şcolare şi universitare.
Vom aborda conform UE aspectele economice, sociale, educaţionale şi culturale ale sportului, şi problematica legată de integritatea, transparenţa referitoare la activitatea de pariuri pe competiţiile sportive, o mai bună protecţie socială a sportivilor, ţinând seama, în acelaşi timp, de caracterul specific al sportului.

Bazându-se pe Cartea Alba a Sportului din 2007, Comisia Europeană a prezentat în 2011 Comunicatul privind impactul tratatului de la Lisabona asupra sportului ( „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului), primul document de politici adoptat de comisie.
Existenţa unei noi competenţe specifice trebuie să deschidă posibilităţi pentru acţiunea Uniunii Europene în domeniul sportului ( UE dispune, în prezent, de temei juridic pentru elaborarea unui program european specific în materie de sport, susţinut de un buget aferent acestei activităţi).
Competenţa permite, de asemenea, o mai bună promovare a sportului în alte domenii şi programe cum ar fi sănătatea şi educaţia, precum şi incluziunea socială.
M.T.S. a făcut un pas înainte şi a pus în lumină scopurile primare în sport, răspunzând unor prevederi concrete ale Uniunii Europene, pe baza unor sugestii aşa cum sunt acestea avizate de către Consiliul Uniunii Europene.

Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi formare.

„Sportul înseamnă toate formele de activitate fizică care prin participare ocazională sau organizată urmăreşte să exprime sau să îmbunătăţească sănătatea fizică şi mentală formând relaţii sociale sau obţinând rezultate în competiţii (activitate de întrecere ) la toate nivelurile”.
Sportul de performanţă reprezintă activitatea de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acţiuni motrice diferenţiate pe ramuri de sport, desfăşurată într-un cadru instituţionalizat sau independent, prin care se caută perfecţionarea posibilităţilor morfo-funcţionale şi psihice, concretizate în performanţe obţinute în competiţii ( record, depăşirea proprie sau a partenerilor).
Principala caracteristică a strategiei MTS în vederea introducerii în acordul de parteneriat 2014 – 2020 este dată de cele opt direcţii strategice ( analizate prin utilizarea unor criterii fundamentale de performanţă). În acest sens, M.T.S. se angajează să ia măsuri şi să ofere sprijin, asigurând dezvoltarea şi progresul sportului pe viitor.

Pilonii strategiei naţionale:
A. Dimensiunea socială şi rolul sportului în societate
– Excelenţa sportivă, înalta performanţă – difuzarea valorilor României în întreaga lume.
– Performanţa sportivă- dezvoltarea spiritului de competiţie şi de fair-play, organizarea de competiţii naţionale cu scopul de a creşte numărul de sportivi de performanţă.
– Ştiinţa Sportului
– registrul naţional de monitorizare a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare ca instrument de diagnoză a stării de sănătate a populaţiei tinere şi de prognosticare a acesteia.
– Contribuţie la selecţie, pregătire, participarea la întreceri, cunoaştere şi recuperarea sportivilor de performanţă.
– Transferul de cunoaştere în alte domenii de activitate.
– Participarea sportivă – creşterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport, sporirea bazei de selecţie pentru federaţiile sportive naţionale.
B. Incluziunea socială, Resursa umană, forţa de muncă
Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi formare.
– atragerea, sporirea numărului specialiştilor şi perfecţionarea acestora (profesori, educatori, învăţători, antrenori, arbitrii, cercetători, medici, kinetoterapeuţi, jurişti, economişti şamd).
– voluntariat în sport – dezvoltarea şi accesarea de fonduri europene în baza unei legi a voluntariatului în concordanţă cu activitatea comunităţii româneşti. Implicarea tinerilor şi a foştilor performeri în activităţi de voluntariat.
– crearea de locuri de muncă ( sportul serveşte drept instrument de dezvoltare rurală, locală, regională, naţională.)
– reconversia profesională a sportivilor.
Formarea conceptului de viaţă activă prin intermediul sistemului naţional de educaţie şi formare.
C. Registrul bazelor sportive:
– Reabilitarea şi rentabilizarea bazelor sportive aflate în patrimoniu MTS;
• Împroprietărirea FSN cu baze sportive pentru dezvoltarea activităţii sportive, precum şi generarea veniturilor proprii de către acestea.
• Transferarea bazelor sportive de interes local în patrimoniul Primăriilor şi Consiliilor Judeţene.
– Crearea infrastructurii sportive didactice Cadrul legal în vederea reglementării parteneriatului public-privat pentru a dezvolta şi eficientiza baza materială, de a crea noi surse de finanţare cu scopul îmbunătăţirii activităţii sportive de performanţă.

Dimensiunea economică – vom institui mecanisme financiare cu scopul de a asigura veniturile sportului de performanţă, în vederea promovării valorilor României ( sportul rămâne cel mai important vector de imagine al ţării noastre), de a crea modele, a spori numărul de practicanţi, numărul structurilor sportive şi de a motiva necesitatea dezvoltării infrastructurii în sport.
Vom asigura drepturile de proprietate intelectuală legate de sport, promovarea de bune practici în domeniul finanţării transparente şi sustenabile a ramurilor sportive şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind ajutoarele de stat în domeniu. Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială în şi prin sport, educaţie şi formare.
Responsabilitatea noastră pentru a oferi siguranţă şi o platformă solidă în dezvoltarea sportului de masă este reprezentată prin următoarele obiective:
1. Colectarea de date comparabile;
2. Sprijinirea financiară a organizațiilor sportive de masă.

Cadrul legal de reglementare – Refacerea legislației în domeniul sportului, cât şi a legislaţiei incidente.
– Legea 69/2000; Legea voluntariatului; Legea sponsorizării; Codul fiscal;Codul muncii; Codul Civil; Legea 320;Legea educației 1/2011; Legea 195/2006; HG 563/2009; Legea 52/2003; Legea 215/2001; HG 1447/2007; Legea 4/2008.

Planul strategic al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru perioada 2013 – 2020

1. Să dezvolte Programul extins de activităţi sportive cu scopul de a întări sănătatea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi sex (educație prin sport).
2. Lupta împotriva dopajului;
3. Sporirea rolului deținut de sport în educație;
4. Activitățiile voluntare;
5. Incluziunea socială;
6. Combaterea rasismului;
7. Sportul ca instrument de dezvoltare;
8. Promovarea cetăţeniei active prin sport;
9. Lupta împotriva excesului de greutate, obezitate, boli cronice;
10. Înlăturarea prejudecăţilor, integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Să conducem instituţiile sportive cât şi unităţile aflate în coordonarea ministerului astfel încât mişcarea sportivă să fie sprijinită de toţi partenerii, cu scopul de a atinge o bună colaborare între aceştia şi a face faţă noilor provocări strategice în sectorul sportiv, bazat pe rolul acestora în societate.

 este direct legat de realitatea europeană,
 sprijină toate nivelurile sportului,
 marchează orientările şi priorităţile şi defineşte strategiile care vor fi implementate,
 evidenţiază principalul index output al provocărilor strategice,
 identifică priorităţile directe în asociaţie cu alocarea resurselor disponibile.

Obiectivele strategiei M.T.S.

1. România să devină una dintre marile puteri sportive, pe plan internaţional, atât în ceea ce priveşte performanţa sportivă, cât şi în ceea ce priveşte poziţiile administrative.
2. Organizarea sportului în concordanţă cu competenţele organizaţiei de stat.
3. Sportul, factor fundamental în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii, constituind o manifestare culturală, care va fi protejată şi încurajată de autorităţile publice de stat.
4. Sportul de înaltă performanţă este de interes naţional, factor esenţial în procesul general de dezvoltare a sportului, datorită efectului stimulativ pe care îl exercită la nivelul copiilor, precum şi a funcţiei de reprezentare a României în marile competiţii internaţionale.
5. Stabileşte obiectivele şi programele sportive de comun acord cu COSR şi Federaţiile Sportive Naţionale, în privinţa înaltei performanţe.
6. Programele şcolare vor include educaţia fizică şi practicarea sportului la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, având în vedere dotarea cu baze sportive, care să permită derularea corespunzatoare a orelor de educatie fizica si sport, tinand cont de necesităţile de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate limitată. Bazele sportive didactice vor fi multifuncţionale şi vor fi puse la dispoziţia comunităţii locale, pentru a permite practicarea mai multor dicipline sportive.
7. Activităţile sportive universitare vor fi organizate şi promovate în colaborare cu ministerul de resort, cu scopul de a acorda atenţie deosebită practicării sportului de către tineri, contribuind la dezvoltarea lor socială şi culturală.
8. Vom încuraja practicarea sportului de către persoane cu dizabilităţi motorii, psihice, senzoiriale şi mixte, urmărind deplina lor integrare socială.
9. Să dezvolte Programul extins de proiecte şi activităţi sportive, cu scopul de a întări sănătatea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi sex (educație prin sport).
10. Refacerea legislației în domeniul sportului, prin elaborarea CODULUI SPORTIV.
11. Realizarea Registrului bazelor sportive din România.
12. Realizarea Registrului Naţional de Monitorizare a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare.

Colaborare.

1. Partenerii noştri. Toţi cetăţenii: toate categoriile de cetăţeni ai României, persoanele pensionate, copiii aflaţi în creştere, persoanele cu dizabilităţi, vulnerabile şi grupuri ale populaţiei minoritare.
2. Comisia interministerială: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Parlament, UNEFS şi alte instituţii de învăţământ superior de profil.
3. Partenerii noştri: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; federaţiile sportive naţionale, cluburile şi asociaţiile sportive, sportivii, antrenorii, administratorii, voluntarii, oficialii, arbitrii, mass media sportivă, organizaţiile sportive internaţionale în cooperare cu statele membre şi alte ţări.

Obiective generale

În cadrul acțiunii sale prevăzute în dispozițiile și declarațiile tratatelor, UE abordează aspectele economice, sociale, educaționale și culturale ale sportului. Aceasta depune eforturi în direcția realizării obiectivelor care vizează promovarea echității și deschiderii în competițiile sportive și o mai bună protecție a sportivilor, ținând seama în același timp, de caracterul specific al sportului:
– trasează o politică în cadrul planificării strategice,
– încurajează modernizarea instituţiilor sportive.

Obiectiv specific

Să conducem instituţiile sportive cât şi unităţile aflate în coordonarea ministerului astfel încât mişcarea sportivă să fie sprijinită de toţi partenerii, cu scopul de a atinge o bună colaborare între aceştia şi a face faţă noilor provocări strategice în sectorul sportiv, bazat pe rolul acestora în societate.

Planul strategic se sprijină pe:
1. Un diagnostic performant M.T.S. de analiză a mediului intern, analiză Curtea de Conturi;
2. Un studiu al mediului extern M.T.S.;
3. Formarea cadrului pentru noua politică şi strategie a M.T.S.;

Misiunea noastră ca şi instituţie responsabilă de dezvoltarea sportului românesc – să consolidăm impactul sportiv în societate. Sportul poate schimba viaţa omului şi a societăţii, motivează, educă, aduce glorie, dezvoltă patriotismul local şi naţional.
Succesul sportivilor este al nostru, al tuturor.
Viziunea noastră
Sportul – instrument pentru o societate civilă mai bună în toate domeniile.
Pionierat
Nu ne este teamă să mergem acolo unde alţii nu pot ajunge.
Nu există înlocuitor pentru munca din greu.
Respect: respectul pentru alţii este nucleul de bază al comportamentului nostru.
Corectitudine: acţionăm în conformitate cu principiile unor obiective clare cât şi a regulilor care se bazează pe cele mai bune interese în sport.
Ne propunem să fim: Inovativi, Creativi, Vizionari, Devotaţi, pentru a ne atinge obiectivele, astfel încât viziunea noastră să fie transpusă în practică.
Nu vom tolera forme de discriminare, violenţă, abuzul verbal şi fizic.
Vom respecta drepturile, demnitatea şi meritul tuturor participanţilor, indiferent de sex, abilităţi, cultură sau religie.

Succesul la cel mai înalt nivel depinde de puterea întregului sistem sportiv.

Părinţii joacă un rol important în formarea comportamentului copiilor, viitori performeri, în viaţă şi în sport.
Noi şi părinţii vom încuraja să se respecte următoarele linii directoare:
– toţi copiii participă în sport pentru distracţie şi dezvoltarea lor sănătoasă,
– încurajăm participarea, fără a-i forţa niciodată.
Părinţii sunt primii sponsori în activitatea sportivă a copiilor.
Ne focalizăm mai mult pe efortul lor, decât pe a caştiga sau a pierde.
Vom accepta că sportul are o curbă de învăţare sş vom permite copiilor să înveţe din propriile greşeli.
Vom spijini şi vom încuraja educaţia în şcoală a copiilor.
Vom educa spiritul de fair-play, vom lupta împotriva violenţei, a folosirii drogurilor şi a tuturor tentaţiilor societăţii moderne.
Vom promova prevenirea şi educarea creşterii performanţelor sportive fără utilizarea de substanţe interzise.
Vom creea spiritul de echipă şi vom respecta deciziile colegilor, ale adversarilor şi ale oficialilor.

Sportivii de înaltă performanţă reprezintă simbolul principal al sportului. Performanţele noastre de vârf, prin medalii conduc la dezvoltarea şi creşterea acestui domeniu, creează modele şi totodată atrag atenţia comunităţii internaţionale sportive, a mass-mediei şi a sponsorilor, generează respect al fanilor şi spectatorilor, parte crucială a reuşitei noastre.

Antrenorii şi colectivele tehnice au puterea de a influenşa spiritul de fair-play şi spiritul de echipă, care conduc la dezvoltarea sportivilor, precum şi la motivarea acestora. Antrenorii sunt cei care pot face diferenţa între succes şi eşec.
Perfecţionarea continuă a antrenorilor, a specialiştilor din domeniu, cât şi puterea de a transmite din experienţa şi cunoştinţele lor generaţiei următoare, spiritul constructiv, toate vor conduce la evaluarea muncii prin performanta sportivă.

Arbitrii şi oficialii aduc legitimitate sportului şi sunt un pilon important în asigurarea echităţii şi respectului prin onestitate, consistenţă, obiectivitate, imparţialitate şi pregătire. Ei înşişi pot fi vectori de imagine ai României în competiţiile internaţionale.

Fanii şi spectatorii deţin un rol cheie în sprijinirea şi dezvoltarea sportivilor şi se vor bucura de respectul şi aprecierea fiecărui sportiv în parte. Vor respecta regulile de conduită şi se vor bucura în acest fel de o societate care îşi respectă valorile şi idolii.

Toate acestea se vor transforma în Codul de Conduită al Sportului, pentru ca România să poată îndeplini, prin muncă susţinută şi determinare, prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor implicaţi obiectivul major al sportului: sănătatea fizică şi mentală a naţiunii.

Organizarea sportului de performanţă.

1. Specificitatea sportului;
2. Libera circulație;
3. Transferurile de jucători și agenții acestora;
4. Protecția minorilor;
5. Corupția și spălarea banilor;
6. Sisteme de acordare a licențelor pentru cluburi;
7. Drepturile mijloacelor de comunicare.

Spiritul nostru:
M.T.S. pune în practică sintagma:
„Dreptul la viaţa activă- cetăţeanul în acţiune”

Cele 3 principii cheie ale M.T.S.
– Dăruire;
– Demnitate;
– Meritocraţie.

REPERE ÎN ISTORIA SPORTULUI DIN ROMÂNIA

Structuri Organizatorice ale sportului în România 1867 – 1914

SOCIETATEA CENTRALĂ ROMÂNĂ DE ARME, GIMNASTICĂ ŞI DARE LA SEMN
Primul for conducător al mişcării sportive, anul înfiinţării 1867. Marchează începutul perioadei de organizare a educaţiei fizice în România
FEDERAŢIA SOCIETĂŢILOR SPORTIVE DIN ROMÂNIA (FSSR) reprezintă o nouă organizaţie centrală de conducere a activităţii sportive din ţara noastră, înfiinţată la 1 decembrie 1912.l COMITETUL OLIMPIC ROMÂN (COR) Organism de propagare, conducere şi dezvoltare a spiritului şi mişcării olimpice din România, constituit în 1914 „cu scopul de a pregăti şi asigura participarea atleţilor români la JO ale Olimpiadelor moderne reînviate din iniţiativa şi stăruinţa veneratului şi merituosului animator francez Baronul Pierre de Coubertin.

Structuri Organizatorice ale sportului în România 1920 – 1949

OFICIUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ (ONEF) 1923
Din anul 1920 statul începe să se implice direct în problematica educaţiei fizice.
Prima lege pentru educaţie fizică din România, apărută la 17 iunie 1923.
Cea mai importantă prevedere a Legii Educaţiei Fizice din 1923 a fost înfiinţarea Oficiului Naţional de Educaţie Fizică (ONEF). Aceasta era o instituţie de stat, dependentă de Ministerul Instrucţiunii, având raporturi administrative cu Ministerul de Război şi cu Ministerul Sănătăţii, acreditată să organizeze şi să conducă întreaga activitate de educaţie fizică din ţară.

1949 -1989
1949 – înfiinţarea şi organizarea Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport (CCFS) de pe lângă Consiliul de Miniştri, organ de stat. Pe lângă CCFS funcţionau Comisiile centrale pe ramuri de sport, organisme obşteşti ce acţionau pe baza regulamentelor proprii, similare cu normele de organizare a federaţiilor, precum şi Comisia de avizare a construcţiilor sportive şi Comisia tehnică de inventar sportiv.

1967 – CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (CNEFS)
Lucrările Conferinţei pe ţară a mişcării sportive din 28-29 iulie 1967 au adus importante modificări în organizarea activităţii de educaţie fizică şi sport din România. Cu acest prilej, s-a hotărât ca în locul UCFS să se înfiinţeze Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport (CNEFS), organ central.

1990 – 2000
După decembrie 1989 s-au produs modificări profunde în structurile politice, administrative, economice, culturale şi sportive ale ţării.
Ministerul Sportului – Hotărârea nr. 549 / din 16.02.1990 a primului ministru al Guvernului României, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului. Principalele prevederi : (art.2) Ministerul Sportului este organul central al administraţiei de stat, titular în bugetul de stat; (art.4) Comitetul Olimpic Român funcţionează autonom, în conformitate cu Charta CIO, este persoană juridică şi îşi îndeplineşte atribuţiile în conformitate cu statutul propriu; (art.5) Federaţiile sportive sunt organe de specialitate autonome, cu personalitate juridică şi statut propriu; (art.6) Direcţiile judeţene ale sportului şi a municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Sportului, asigură dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport pe teritoriul respectiv; (art.7) Ministerul Sportului are unităţi de cercetare, perfecţionare a cadrelor şi unităţi economice, care se înfiinţează şi se organizează prin ordinul ministrului; (art.9) Activitatea sportivă se desfăşoară în cluburi, asociaţii şi alte unităţi sportive, organizate autonom în municipii, oraşe sau comune pe baza dreptului de asociere independentă; (art.10) Cluburile sportive se organizează pe categorii, specială I şi II. Încadrarea pe categorii se aprobă prin ordin al ministrului sportului; (art.25) Unităţile, baza materială, bunurile, activul şi pasivul, stabilite pe bază de bilanţ, din patrimoniul fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi al unităţilor subordonate acestuia, trec în proprietatea Ministerului Sportului, împreună cu toţi indicatorii economico-financiar aferenţi. Numărul federaţiilor a crescut de la 32 la 48.

În 2000 apare Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69. Federaţiile sportive naţionale se constituie ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.
Se înfiinţează Registrul Sportului ca urmare a Legii 69/2000 şi a HG 884/2001.
Campionii olimpici, mondiali şi europeni primesc rentă viageră, ca urmare a prevederilor Legii 69/2000.
Reorganizarea Comitetului Olimpic Roman in Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in anul 2004.

ANALIZĂ A ORGANIZĂRII SPORTULUI ROMÂNESC

Studiu de diagnoză la cel mai înalt nivel al mediului de analiză intern al M.T.S.

• Audit de performanţă al Curţii de Conturi;
• Audituri publice externe;
• Certificări ale sistemului de management al calităţii.

Mediul de analiză extern al M.T.S. defineşte:
• Relaţia directă cu sporturile
Mediul sportiv direct în România (federaţii şi cluburi)
Mediul internaţional (UE, Consiliul Europei, UNESCO, CPO, COSR, federaţii internaţionale, etc)
• Programe naţionale
• Relaţia indirectă cu sporturile
Municipalităţi, comunităţi;
Ministere (Educaţie, Sănătate, Interne, Cercetării);
Alţi parteneri sociali.

Cadrul de dezvoltare al noilor politici şi strategii M.T.S.

Viziunea M.T.S. —- Dimensiunea de dezvoltare
Misiunea şi obiectivele M.T.S —- Dimensiunea de finanţare.

M.T.S. stabileşte criteriile de clasificare a resurselor financiare destinate intituţiilor sportive.
Finanţarea instituţiilor monitorizate de către M.T.S. este supusă unui proces detaliat:
 Buget —–Dimensiunea de reglementare
Rapoarte ——Dimensiunea de audit
Evaluări competitive ——Dimensiunea de coordonare

Scopuri

• Modernizare instituţională a mediului sportiv în România;
• Modernizarea administrativă şi operaţională în România;
• Promovarea şi sprijin multiplu pentru dezvoltarea sportului la nivel naţional, inclusiv pentru sportul pentru toţi, sportul de mare performanţă şi sportul profesionist, axe de bază;
• Creşterea, îmbunătăţirea şi promovarea ţării în lumea internaţională a Sportului;
• Îmbunătăţirea infrastructurii sportive a României;
• Introducerea şi managementul aplicaţiilor tehnologice inovative.

MISIUNE ŞI OBIECTIVE STABILITE DE COMISIA EUROPEANĂ

• Invită statele membre să se asigure că sportul de masă nu suferă de reducerile bugetare importante în perioada de criză.
• Invită statele membre să acorde atenția necesară pentru sport la nivel local în comunicarea viitoare privind sportul și să se asigure fonduri suficiente pentru programul de sport al UE.
• Invită statele membre să ia în considerare în mod corespunzător rezultatele studiului privind finanțarea sportului la nivel local cu privire la posibila inițiativă a UE pe probleme de jocuri de noroc.

Planuri de acţiune pentru implementarea scopurilor

Sunt luate prin următoarele două canale:
• Sporturi şcolare
 Infrastructură sportivă
 Activitate sportivă
• Sporturi competiţionale:
 Infrastructură sportivă
 Activitate sportivă fizică și culturală

DIRECŢII PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR

1. Dezvoltarea infrastructurii sportive,
2. Sprijinirea federaţiilor şi cluburilor,
3. Dezvoltarea programelor naţionale,
4. Rolul social al Sportului,
5. Ministerul Tineretului și Sportului şi Uniunea Europeană,
6. Dimensiunea economică a Sportului,
7. Maximizarea capacităţii interne,
8. Îmbunătăţirea comunicării.

ASPECTE ALE PROVOCĂRILOR STRATEGICE

• Evaluare
• Situaţia actuală
• Provocări
• Responsabilităţi primare
• Rezultate strategice
• Indici fundamentali de performanţă

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.