FSLI cere clarificări privind costul standard per elev/preşcolar

FSLI a trimis o adresa prim-ministrului Victor Ponta cerând rezolvarea problemelor generate de costul standard per elev/preşcolar şi a celor privind decontarea integrală a cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice.

Către,
GUVERNUL ROMÂNIEI,
Domnului Prim – Ministru Victor – Viorel Ponta,

Stimate domnule Prim – ministru,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă supune atenției următoarele probleme:
I.
Conform art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale:„Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.”
În Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, se prevăd următoarele:
1.Anexa nr. 4, Nota 2) „La unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională care nu se încadrează în bugetul aprobat, calculat conform reglementărilor legale în vigoare, degrevările parţiale de post/normă prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pot fi de până la 4 ore din normă/post didactic.”
2. Anexa nr. 5., Nota nr. 4) „La unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu se încadrează în bugetul aprobat, calculat conform reglementărilor legale în vigoare, degrevările parţiale de post/normă prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pot fi de până la 4 ore din normă/post didactic.”
Potrivit art. 5 alin. (5) din Legea nr. 356/2013, ”Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (3), pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.”
Art. 2 alin. (1) și alin.(2) din H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României – Partea I, nr. 133/13.03.2013, prevedea că, pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2420 lei, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; art. 3 alin. (1) și (2) din aceeași hotărâre prevedeau că valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 301 lei, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”.
Prin H.G. nr. nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, s-a stabilit că, pentru anul 2014, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.492 lei, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale și, respectiv de 306 lei, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a sesizat, de mai multe ori, Ministerului Educației Naționale, faptul că costul standard nu este stabilit corect și că nu există un coeficient de corecție în costul standard. Costul standard astfel cum este stabilit nu are în vedere faptul că, există numeroase unități de învățământ, care au un număr mare de elevi și la nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulți ani de vechime în învățământ și unele dintre ele beneficiare ale gradației de merit, elemente care nu au fost avute în vedere la fundamentarea costului standar per preșcolar/elev, ceea ce creează, an de an, dificultăți în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficienței fondurilor alocate pentru plata salariilor.
Prezentăm, cu titlu de exemplu, din informațiile pe care le deținem, câteva situații relevante:
– la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, care are 940 de elevi și un număr de 31 de clase, deci, are o medie de 30,32 elevi/clasă, mai sunt necesari 63.950 lei pentru a se putea plăti salariile pentru anul 2014.
– la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava, la care învață 1525 de elevi, care are un număr de 55 de clase, deci, o medie de 28 de elevi/clasă, mai sunt necesari 787.030 lei, pentru plata salariilor aferente anului 2014;
– La Colegiul Național „Emaniul Gojdu” din Oradea, care are 1170 de elevi și un număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I, care au peste 25 de ani vechime în învățământ și care beneficiază de gradație de merit, costul standard astfel stabilit acoperă 80% din salarii.;
– la Colegiul Național „ Gheorghe Șincai” Baia Mare, cu un număr de 935 de elevi, la care sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, care au peste 25 de ani vechime în învățământ și care beneficiază de gradație de merit , pentru acoperirea salariilor aferente anului 2014, mai sunt necesari 669.980 lei;
– la Colegiul Național „B.P.Hașdeu” Buzău – care are un număr de 1394 de elevi, o medie de 30,30 elevi/clasă mai sunt necesari 1.517.997 lei, pentru plata salariilor aferente anului 2014.
Sunt doar câteva exemple, iar situația cea mai dramatică se înregistrează la nivelul unităților de învățământ vocațional.
Având în vedere aceste aspecte, este evident faptul că marea majoritate a unităților de învățământ din mediul urban, cu un număr mare de elevi și cadre didactice cu grade didactice și mulți ani de vechime în învățământ nu se pot încadra în bugetul aprobat, calculat pe baza costului standard. În aceste condiții, față de nota Nota nr. 4) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2014, directorii unităților de învățământ care nu se pot încadra în buget pot beneficia de o degrevare parțială de maximum 4 ore din normă/post didactic.
Acest lucru va bulversa, în plin an școlar, procesul instructiv – educativ, deoarece, pe catedrele directorilor degrevați parțial, conform art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, au fost încadrate, începând cu 1 septembrie 2013, prin etapele de mișcare a personalului didactic, alte cadre didactice. Întoarcerea directorilor la catedră, pentru a-și desfășura restul orelor de predare aferente normei didactice, va afecta în primul rând elevii, care în primul semestru au avut un alt cadru didactic care a prestat orele din norma directorului, dar va influența negativ și actul managerial, deoarece un director al unui colegiu național sau al unei unități școlare cu un număr mare de elevi, care are 14 ore de predare/săptămână, nu poate să își îndeplinească atribuțiile care îi revin în funcția de conducere.
Din informațiile noastre, peste 50% din directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat vor fi afectați de prevederile Notei nr. 4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013, în sensul că vor beneficia de o degrevare parțială de maximum 4 ore din norma didactică.
În aceste condiții, considerăm domnule Prim – ministru, că se impune adoptarea unor măsuri prin care să se înlăture aceste anomalii generate de costul standard per elev/preșcolar.

II.
O altă problemă care ne-a fost sesizată de către organizațiile sindicale afiliate la F.S.L.I., este generată de Nota nr. 3 din Anexa nr 4 și, respectiv, Nota nr. 5 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, conform cărora:
Anexa nr. 4 – „3) Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională la cheltuieli cu bunuri şi servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.”
Anexa nr. 5 – „5)Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.”
Plecând de la aceste note inserate în anexele nr. 4 și nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, există numeroase situații în care autoritățile administrației publice locale au transmis deja că ele nu mai decontează cheltuielile de navetă ale cadrelor didactice, invocând prevederile legii bugetului de stat.
S-a ajuns în situația în care, în prezent, cadrelor didactice navetiste, nu li se mai decontează aceste cheltuieli deși dispozițiile art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt în vigoare!

În aceste condiții, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a adopta o hotărâre de guvern, prin care să se stabilească procedura aplicabilă în situațiile reglementate de Nota nr. 3) din Anexa nr 4 și, respectiv, Nota nr. 5) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și prin care să se reglementeze expres că, diferența până la decontarea integrală a cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice se suportă de către autoritățile administrației publice locale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,

Simion HANCESCU

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.