Olanda, cel mai mare investitor în România în 2012

BNR şi INS au realizat o cercetare statistică privind investiţiile străine directe (ISD). Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2012 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2012, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2012 a atins nivelul de

        2138 milioane euro, din care:

            795 milioane europarticipaţii la capital* (37,2 %);

           1343 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (62,8%).

2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2012 a înregistrat valoarea de

         59126 milioane euro, din care:

            39266 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (66,4%);

   19860 milioane eurocredit net primit de la investitorii străini (33,6%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientăriiperamurieconomice (conform CAENRev.2), ISD s-au localizat cu precădereînindustria prelucrătoare (31,3% din total). Încadrulacesteiindustriicelemaibinereprezentateramurisuntprelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,7% din total ISD), industria mijloacelor de transport (5,4%),metalurgia (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,7%) şiciment, sticlă, ceramică (2,8%).

Investiţii străine directe în România

la 31 decembrie 2012 Repartizare pe principalele activităţi economice

Total

milioane

euro

%

 din total ISD

TOTAL, din care:

59126

           100.0

Industrie

27455

46.5

   Industria extractivă

3225

5.5

   Industria prelucrătoare, din care:

18509

31.3

   – alimente, băuturi şi tutun

2160

3.7

   – ciment, sticlă, ceramică

1684

2.8

   – fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă

1090

1.8

   – fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice și electrice

e șişi electrice

1051

1.8

   – maşini, utilaje şi echipamente

1114

1.9

   – metalurgie

2899

4.9

   – mijloace de transport

3173

5.4

   – prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice

3962

6.7

   – textile, confecţii şi pielărie

834

1.4

   – alte ramuri ale industriei prelucrătoare

542

0.9

   Energie electrică, gaze şi apă

5721

9.7

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative și servicii suport

2843

4.7

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1402

2.4

Comerţ

6714

11.4

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

5466

9.2

Hoteluri şi restaurante

348

0.6

Intermedieri financiare si asigurări

10914

18.5

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

2854

4.8

Transporturi

876

1.5

Alte activităţi

254

0.4

 Pelângăindustrie, activităţi care au atrasimportanteISDsuntintermedierile financiareşiasigurările (reprezintă 18,5% din totalulISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (11,4%),construcţii şi tranzacţii imobiliare (9,2%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (4,8%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2012 în valoare de 27412 milioane euro, reprezintă 46,4% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedereteritorial se observăorientarea cu precădere a ISDspreregiunea de dezvoltareBUCUREȘTI-ILFOV (60,6%), alteregiuni de dezvoltarebeneficiare de ISDfiindregiuneaCENTRU (7,8%), regiunea VEST (7,6%), regiuneaSUD-MUNTENIA (7,2%), şiregiuneaSUD-EST (5,5%).

Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de  desfăşurare a activităţii economice.

 

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

59126

100.0

BUCUREŞTI – ILFOV

35859

60.6

CENTRU

4625

7.8

VEST

4510

7.6

SUD – MUNTENIA

4230

7.2

SUD-EST

3253

5.5

NORD-VEST

2814

4.8

SUD-VEST – OLTENIA

2068

3.5

NORD-EST

1767

3.0

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara de rezidență a deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă  din România.

Primele 4 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2012 sunt: Olanda (22,4% din soldul ISD la sfârşitul anului 2012), Austria (18,5 %), Germania (11%) și Franţa (8,9%), ierarhie neschimbată din anul 2009.

milioane euro

% din TOTAL

TOTAL, din care:

59126

100.0

Olanda           13229

22.4

Austria           10920

18.5

Germania

6499

11.0

Franţa

5272

8.9

Italia

2930

5.0

Cipru

2687

4.5

Grecia

2529

4.3

Elveţia

2194

3.7

Statele Unite ale Americii

1809

3.1

Luxemburg

1368

2.3

Spania

1091

1.8

Belgia

1069

1.8

Cehia

1025

1.7

Marea Britanie

976

1.7

Ungaria

963

1.6

Alte ţări *

4565

7.7

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro.

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital înîntreprinderileISDînvaloare de 2676 milioane euro estediferenţiatîngreenfield, fuziuni şi achiziţiişidezvoltare de firme.

În anul 2012 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai  18   milioane euro, iar investiţiile din categoriafuziuni şi achiziţii (M&A) au avut un impact negativ de 5 milioane euro; ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2012 este reprezentată dedezvoltările de firme cu o valoare de 2663 milioane euro, respectiv 99,5% din participaţii.

Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

La finele anului 2012 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezenta astfel:

 

 

 

 

 

 

 

Total

ISD

milioane euro

din care:

Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield

milioane euro

% în total ISD pe activităţi economice

1

2

3=2/1*100

TOTAL, din care:

59126

27940

47.3

Industrie, din care:

27455

9516

34.7

    Industria extractivă

3225

405

12.6

    Industria prelucrătoare

18509

8452

45.7

    Energie electrică, termică, gaze, apă

5721

659

11.5

Intermedieri financiare şi asigurări

10914

3584

32.8

Comerţ

6714

5597

83.4

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

5466

3902

71.4

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

2854

1240

43.4

Alte activităţi

5723

4101

71.7

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

 

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, contribuţia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,3%, în timp ce la importuri de 62,6%.

 

milioane euro

Exporturi (FOB)

Importuri (CIF)

Întreprinderi investiţie străină directă

% din total

economie

Întreprinderi investiţie străină directă

% din total

economie

Total

30672

70.3

33197

62.6

Industrie, din care:

26429

60.6

22799

43.0

     Industria prelucrătoare

25327

58.1

21412

40.3

Comerţ

3546

8.1

9375

17.7

Alte activităţi

697

1.6

1023

1.9

 

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN Rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică, 97/98 Activităţi ale gospodăriilor populaţiei şi 99 Activităţi extrateritoriale.

Metodologia utilizată la realizarea cercetării statistice ISD 2012 este cea prevăzută de  manualul balanţei de plăţi al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 5-a (BPM5).

• Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidenteasupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

• Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.

• Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.

           • Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris.

            • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens invers investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.  

            Componentele investiţiilor străine directe:

        · Capitaluri proprii:capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.

        · Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă  investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.

 

Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital  în întreprinderile investiţie străină directă):

        ∙ Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);

        ∙ Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;

        ∙ Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderiinvestiţie străină directă.
Baza de sondaj a cercetării statistice a cuprins circa 39300 de întreprinderi investiţie străină directă. Volumul total de întreprinderi ISD cercetate, atât exhaustiv cât şi aleator, a fost de 7067.

Au fost cercetate exhaustiv 6199 de întreprinderi investiţie străină directă, cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (5849 unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (37 de unităţi), toate societăţile cu capital străin din domeniul asigurărilor (35 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane lei, indiferent de numărul de salariaţi existenţi, respectiv 278 de unităţi).

A fost cercetată aleator mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă având între 5 şi 19 salariaţi inclusiv, aceasta fiind reprezentată de eşantionul format din 868 de unităţi din  totalul de 14687 de unităţi. 

Deosebit de cele de mai sus, au fost cercetate exhaustiv şi întreprinderile ISD de gradul II (616 de unităţi).

Rata de răspuns a cercetării statistice ISD a fost de 97,4%.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2012 (fluxuri şi solduri) este de ± 3%, principalii indicatori cercetaţi fiind garantaţi cu o probabilitate de 95%.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.