Propunerile Monicăi Macovei referitoare la răspunderea disciplinară a magistraţilor

Europarlamentarul Monica Macovei a întocmit o listă cu propuneri referitoare la răspunderea disciplinară a magistraţilor. Prezentăm documentul:
„Propunerile mele in ceea ce priveste raspunderea disciplinara a magistratilor. Solicit tuturor parlamentarilor, in special ai PDL, sa le sustina in Parlament

Reiau astazi, in sinteza, principalele propuneri pe care le-am facut pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Ca deputat european nu am drept de initiativa legislativa in Parlamentul Romaniei, de aceea solicit deputatilor si senatorilor sa reia subiectul privind raspunderea magistratilor, sa si le insuseasca si sa le depuna pentru a fi dezbatute si votate.

In esenta, propun:

(1)   sa se suspende solutionarea cererii de pensionare pe perioada procedurii penale sau disciplinare impotriva judecătorului, procurorului sau magistratului asistent,

(2)   judecatorul sau procurorul care a fost condamnat pentru o infractiune comisa cu intentie sa nu aiba dreptul la pensie de serviciu, chiar daca pensionarea este anterioara condamnarii.

(3)   judecatorul al carui sot sau ruda apropiata, pana la gradul IV, a fost trimis in judecata sau impotriva caruia s-a pus in miscare actiunea penala sa nu poata participa la solutionarea cauzelor penale provenite de la parchetul care instrumenteaza sau a instrumentat cauza penala respectiva,

(4)   implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale din motive imputabile procurorului sau judecatorului sa constituie abatere disciplinara,

(5)   sa se reintroduca in lege sanctionarea disciplinara a magistratilor atunci cand incalca prevederile legale privind declaratiile de avere si interese, de exemplu cand nu depun in termen sau depun incomplet aceste declaratii.

Mai jos, principalele modificari pe care le propun, asa cum au fost formulate in 2011.

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul  judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I –  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

0. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alin. (2)¹, si va avea urmatorul cuprins:

„(2)¹ Judecatorul al carui sot sau ruda apropiata, pana la gradul IV, a fost trimis in judecata sau impotriva caruia s-a pus in miscare actiunea penala nu poate participa la solutionarea cauzelor penale provenite de la parchetul care instrumenteaza sau a instrumentat cauza penala respectiva.”

1. La articolul 14 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;”

1¹. La articolul 51, se introduce un nou alineat, alin. (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Judecatorul sau procurorul fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale este suspendat din functia de conducere pana la finalizarea cauzei penale.”

2. La articolul 62 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) când a fost sancţionat disciplinar, în condiţiile art. 100 litera d).”

2¹. La articolul 82 se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:

“(9) Pe perioada procedurii penale sau disciplinare împotriva judecătorului, procurorului sau magistratului asistent, soluționarea cererii de pensionare se suspendă. Judecătorul sau procurorul care a fost condamnat pentru o infracțiune comisa cu intentie nu are dreptul la pensie de serviciu.”

2². La articolul 82 se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

„(10) Pe durata procedurii disciplinare sau penale, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare sau pana la finalizarea cauzei penale.”

3.  Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99 – Constituie abateri disciplinare:

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii, precum și încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, de interese și a celor prevăzute de art. 5, alin (3) din Legea 303/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare;

c) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili sau reprezentanţii altor instituţii;

d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;

f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;

g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea;

h) nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile; implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale din motive imputabile procurorului sau judecatorului;

i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii;

j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;

k) absenţe nemotivate de la serviciu care afectează în mod direct activitatea instanţei sau a parchetului;

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;

m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor sau deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente.

n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii;

o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor;

r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii sau depășirea în mod repetat sau nejustificat a termenului legal de redactare a hotărârilor judecătorești;

s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat;

ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, dacă acestea nu contravin deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului sau Curții de Justiție a Uniunii europene;

t) exercitarea funcţiei cu rea – credinţă sau gravă neglijenţă”.

4. După articolul 99, se introduce un nou articol, art. 991, cu următorul cuprins:

„Art. 991 – (1) Există rea – credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material sau procesual. .

(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, – normele de drept material sau procesual.”

5. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 100 – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:

            a) avertismentul;

            b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni;

            c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte de apel, fără plata cheltuielilor de transport și a chiriei;

            d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;

            e) excluderea din magistratură.”

Art. II – Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

0. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

“(3) În situaţia în care un membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii este revocat din funcţie sau pierde această calitate prin demisie, pensionare sau deces, înainte de expirarea mandatului, mandatul judecătorului sau al procurorului nou ales se exercită pe perioada rămasă din mandatul judecătorului sau al procurorului pe care îl înlocuieşte.”

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.