Rezoluţie PE pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost

Parlamentul European solicită insistent Comisiei să elaboreze fără întârziere o strategie a UE privind persoanele fără adăpost, urmând liniile stabilite în Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost și în propunerile altor instituții și organe ale UE. Liderii PE  consideră că o strategie a UE privind persoanele fără adăpost ar trebui să respecte pe deplin tratatul, care afirmă „rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor”.

Eurodeputaţii consideră că responsabilitatea pentru combaterea lipsei de adăpost revine statelor membre și că, prin urmare, o strategie a UE privind persoanele fără adăpost ar trebui să sprijine cât mai eficace statele membre în asumarea acestei responsabilități, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității.

Pentru a rezolva această problemă, europarlamentarii solicită Comisiei să înființeze un grup de experți la nivel înalt care să asiste Comisia la pregătirea și dezvoltarea ulterioară a unei strategii a UE pentru persoanele fără adăpost. Totodată, aceştia invită Comisia să acorde atenția cuvenită problemei lipsei de adăpost în recomandările specifice fiecărei țări adresate statelor membre în care este imperios necesar să se realizeze progrese în această privință şi solicită statelor membre să acorde mai multă atenție problemei lipsei de adăpost în programele lor naționale de reformă.

În textul adoptat ieri se subliniază necesitatea de a colecta date complete și comparabile cu privire la problema persoanelor fără adăpost, fără a stigmatiza aceste persoane, precum şi faptul că colectarea datelor este o condiție necesară pentru dezvoltarea unor politici eficiente, care să conducă în final la eradicarea fenomenului lipsei de adăpost.

În altă ordine de idei, PE  salută dispozițiile noului Regulament privind Fondul social european referitoare la stabilirea unor indicatori pentru monitorizarea eficacității investițiilor în ceea ce privește persoanele fără adăpost sau persoanele afectate de excluziunea locativă; solicită Comisiei să fructifice la maximum potențialul acestor noi instrumente. Parlamentul invită Comisia să utilizeze Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială ca principală sursă de fonduri pentru o strategie a UE care să finanțeze cercetarea și schimburile transnaționale și să își consolideze în continuare cooperarea cu partenerii europeni-cheie şi  solicită Comisiei să integreze problema lipsei de adăpost în toate domeniile relevante de politică ale UE;

Pe de altă parte, forul european invită Comisia să trateze următoarele elemente ca priorități ale strategiei UE privind persoanele fără adăpost:
– abordări ale problemei persoanelor fără adăpost bazate pe locuințe sau vizând în primul rând asigurarea unei locuințe;
– aspectele transfrontaliere ale problemei persoanelor fără adăpost;
– calitatea serviciilor pentru persoanele fără adăpost;
– prevenirea lipsei de adăpost;
– tinerii fără adăpost.

În continuarea documentului, PE reamintește Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la lipsa de adăpost pentru elementele fundamentale pe care le precizează pentru o strategie UE în domeniu, subliniind în special următoarele aspecte:
– monitorizarea regulată a problemei lipsei de adăpost;
– cercetarea și acumularea de cunoștințe privind politicile și serviciile legate de lipsa de adăpost;
– inovarea socială în politicile și serviciile legate de lipsa de adăpost
De asemenea îndeamnă statele membre să asigure locuințe sociale accesibile din punct de vedere financiar și adaptate pentru persoanele cele mai vulnerabile pentru a preveni excluziunea socială și lipsa de adăpost şi cere statelor membre să nu încalce tratatele internaționale privind drepturile omului și să respecte pe deplin orice acord pe care l-au semnat, inclusiv Carta drepturilor fundamentale, Pactul internațional al ONU cu privire la drepturile civile și politice și Carta socială europeană (revizuită) a Consiliului Europei, dar şi încetarea imediată a tuturor actelor de incriminare a  persoanele fără adăpost, modificând practicile discriminatorii utilizate pentru a împiedica accesul persoanelor fără adăpost la servicii sociale și adăposturi.

Europarlamentarii invită statele membre să utilizeze resursele Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), precum și alte programe, cum ar fi Fondul social european (FSE), pentru a îmbunătăți situația persoanelor fără adăpost și pentru a crea o cale către incluziunea socială și integrarea pe piața forței de muncă, recomandând totodată şi organizarea periodică a unei  mese rotunde a miniștrilor din UE responsabili pentru problema persoanelor fără adăpost, în continuarea inițiativei din martie 2013 a Președinției irlandeze a UE.

PE nu a uitat să ceară statelor membre  să coopereze mai strâns pentru a intensifica schimbul de experiență și bune practici și pentru a construi o abordare politică comună, invocând  elaborarea de strategii comprehensive privind persoanele fără adăpost care să se bazeze pe asigurarea de locuințe și să includă o puternică componentă preventivă.

Documentul adoptat  consideră că statele membre și autoritățile lor locale, în colaborare cu organizațiile de chiriași, ar trebui să aplice politici de prevenire eficace, pentru a reduce rata evacuărilor şi invită Consiliul să ia în considerare introducerea unei recomandări privind o garanție prin care să se asigure că nicio persoană din UE nu este obligată să doarmă în stradă din cauza lipsei unor servicii (de urgență). Statele membre sunt rugate să coopereze conform practicilor naționale cu organizațiile umanitare relevante pentru a oferi consiliere și cazare persoanelor fără adăpost mai ales că materializarea dreptului la locuință este esențială pentru exercitarea unei serii întregi de alte drepturi, printre care mai multe drepturi politice și sociale.

Sursa: europarl.europa.eu

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.